Förskoleklassen

Året i förskoleklass är ett förberedande år inför grundskolestarten. Det är ett värdefullt år där eleverna får vistas i skolans miljö och med hjälp av lek, skapande och utforskande närma sig skolansvärld. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklass är en del av den obligatoriska grundskolan som ska förena det bästa av förskolans-och grundskolans pedagogik och arbetssätt. Inslag av lek och rörelse, rim och ramsor, musik och drama är exempel på förskoleklassens pedagogik, men också att stimulera matematik- och språkutveckling samt underlätta läs- och skrivinlärning.

”Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.” Skollagen 9 kap 2 §

En dag i förskoleklass Förskoleklassverksamheten

Vi börjar dagen med en gemensam samling med åk 1-2. I klassen går vi igenom dagens schema. Under dagen har vi arbetspass som bland annat kan innehålla:
  • Värdegrundsarbete och gruppstärkande lekar
  • Skapande aktiviteter
  • Grundläggande och praktisk matematik
  • Läs-och skriv stimulans med hjälp av språklekar, sång, högläsning, m.m
  • Lek och rörelse

    Amos Algani