Montessoripedagogiken

Vi grundar vår pedagogik på övertygelsen om alla barns vilja och förmåga att lära.

En viktig del i den pedagogiska idén är att låta barnen tänka och arbeta i lugn och ro, ge dem möjlighet att göra klart det de arbetar med samt ge dem tillfällen att reflektera över sitt eget lärande.

Frihet och disciplin

Genom att arbeta i montessorimiljön får barnet en självkänsla som leder till självdisciplin, självkontroll och självrespekt. Till en början består friheten att välja inom ramar som utvidgas vartefter barnen känner trygghet i miljön. I montessoripedagogiken har disciplin en positiv laddning som kommer inifrån, byggd av den egna kraften och en förståelse för sina medmänniskor. Pedagogiken syftar till utveckla barnet till en ansvarskännande människa, säker på sig själv och sin egen förmåga utan behov av en utifrån påförd disciplin.

Ordningen

Ordningen är av stor betydelse, både den förberedda miljön som är anpassad till barnens storlek och där var sak har sin plats, fasta rutiner för hur allt går till samt hur man uppträder mot varandra med pedagogen som förebild. Först när barnen känner trygghet i miljön kan de ta till sig kunskap.

"Hjälp mig att göra det själv."

Detta är en tanke som grundar sig på att själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. Pedagogen berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar samt visar hur materialet skall användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift. Genom att låta barnen fritt experimentera, pröva sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling och inneboende resurser.

Montessoripedagogiken finns i alla världsdelar och stämmer väl överens med de svenska läroplanerna i dagens förskola och skola.

Glädje

Barn har en medfödd nyfikenhet och ett lustfyllt lärande tar tillvara den gåvan. Upptäckandets glädje är en positiv drivkraft och barnen lär sig för sin egen skull. Montessori följer de nationella läroplanerna men inom de ramarna arbetar barnen med stor frihet och under eget ansvar, både individuellt och i grupp. Den personliga drivkraften uppmuntras.

Trygghet

Trygghet är grunden för inlärning. Trygghet är när jag förstår, när jag ser samband, när barnets egna erfarenheter ligger till grund för inlärning, när barnet får arbeta från konkret till abstrakt, när barnet blir taget på allvar, när barnet vet vad som är tillåtet/regler, när barnet vet att de vuxna ser just mig.

Kunskap

En verkligt utbildad person som fortsätter att lära sig långt efter de år tillbringade i klassrummet eftersom han motiveras inifrån av en naturlig nyfikenhet och kärlek till kunskap. Dr Maria Montessori ansåg målet om utbildning inte bör vara att fylla barnet med fakta utan snarare att odla sin egen naturliga lust att lära.

Kreativitet

Barn har en enorm kreativitet, som är riktad mot att bli en "utvecklad individ, utrustad med en känslig själ, ett öga som ser och en hand som utför". Detta är hur Dr Maria Montessori beskriver de grundläggande egenskaperna hos den kreativa individen.